نمایشگاه بین المللی 91
دستگاه فراصوت دفع حیوانات
کاتالوگ
چاپ و بسته بندی
صنعت تصفیه آب
نمایشگاه بین المللی 92 ترکیه
نمایشگاه بین المللی 94
همایش برند سازی با حضور محترم معاون استانداری