همایش برند سازی با حضور محترم معاون استانداری

Conference of Branding in the presence of Deputy Governor

 

IMG 6420

IMG 6419IMG 6421